เว็บสล็อตออนไลน์ ข่าวดี! ประกาศพ.ร.บ. ปลดล็อก “กัญชา-กระท่อม” ทางการแพทย์แล้ว

เว็บสล็อตออนไลน์ ข่าวดี! ประกาศพ.ร.บ. ปลดล็อก “กัญชา-กระท่อม” ทางการแพทย์แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ เว็บสล็อตออนไลน์ 7 ให้ใช้ “กัญชา-กระท่อม” ทางการแพทย์เท่านั้น ใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ – วันที่ 18 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 34  มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

 เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง ตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

สาระสำคัญ

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 “ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5”

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ หรือนำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังกำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

รถแดงฉาวอีก ชักมีดแกว่งข่มขู่รถเก๋ง แค่เพราะโดนบีบแตรเตือน

กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมฉาวของคนขับรถแดงเมือเชียงใหม่ ขณะกวัดแกว่งมีดออกมานอกตัวรถและจี้ท้ายรถเก๋งคันสีขาว เหตุเนื่องจากการขี่ปาดหน้า และไม่พอใจที่โดนบีบแตรเตือน

รถแดงเชียงใหม่ – วันที่ 19 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งเล่าเหตุการณ์ถูกคนขับรถแดงเมืองเชียงใหม่ใช้มีดขู่คุกคามว่า ระหว่างขับรถยนต์มาตามถนนด้านนอกคูเมืองเชียงใหม่ เลี้ยวขวาจะมุ่งหน้าไปทางประตูช้างเผือก ระหว่างนั้นมีรถสี่ล้อแดงขับปาดหน้า จึงบีบแตรเพื่อส่งสัญญาณเตือนและขับรถแซงไปตามปกติ

ปรากฏว่าคนขับรถสี่ล้อแดงไม่พอใจ เร่งรถตาม พร้อมนำมีดยาวที่อยู่ในรถถือชูออกมากวัดแกว่งนอกรถ หลังจากนั้นผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

เหตุการณ์ดังกล่าวกล้องวงจรปิดในตัวเมืองเชียงใหม่ บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ เหตุการณ์เกิดขึ้น วันที่ 11 ก.พ. รถสี่ล้อแดงรับจ้างคันหนึ่งขับจี้ท้ายรถยนต์เก๋งสีขาวอย่างกระชั้นชิด สังเกตที่กระจกด้านคนขับของรถสี่ล้อแดงรับจ้าง พบว่าคนขับได้ถือมีดขนาดยาวไว้ในมือแล้วชูออกมานอกรถ กวัดแกว่งท่าทางคล้ายเรียกให้คนขับรถยนต์จอด อย่างไรก็ตามเก๋งขาวไม่จอดและได้ขับต่อไป ส่วนสี่ล้อแดงเลี้ยวขวาเข้าไปด้านในคูเมือง

นายบุญเนียม บุญทา ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เผยว่า ทราบตัวคนขับรถสี่ล้อแดงคันที่ก่อเหตุแล้ว ให้การยอมรับว่าแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจริง เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกบีบแตรใส่ และอ้างว่ารถเก๋งเป็นฝ่ายที่ขับรถปาดหน้าก่อน ทั้งได้ตักเตือนคนขับรถสี่ล้อแดงคันนี้ไปแล้ว และจะมีการเรียกตัวเข้าพบเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป เว็บสล็อต